mieszkanie

Porady:

pomoc

Kredyt na zakup mieszkania - krok po kroku

Kupowanie mieszkania na kredyt bankowy to powszechnie stosowana praktyka, która pozwala wielu Polakom na kupno swojego upragnionego mieszkania i stworzenia w nim domu. Kredyt mieszkaniowy to specyficzny typ kredytu bankowego, który jest zaciągany na ogół pod hipotekę kupowanej nieruchomości. Dla banku taki kredyt jest bardzo korzystny, ponieważ wiąże się z ponoszeniem minimalnego ryzyka, jako że w przypadku braku spłaty kredytu, bank może przejąć nieruchomość, na której została ustanowiona hipoteka jako zabezpieczenie. Kredyt mieszkaniowy jest zdecydowanie najszybszym i stosunkowo najtańszym sposobem na sfinansowanie zakupu własnego mieszkania. Generalnie, ma on korzystne oprocentowanie i długi okres kredytowania, co pozwala na płacenie niskich rat miesięcznych kredytobiorcom.

 

Specyfikacja kredytu mieszkaniowego

 

Przeznaczeniem kredytu mieszkaniowego może być:

 • Zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym,

 • Zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym,

 • Przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

 • Zakup domu jednorodzinnego,

 • Zakup garaży,

 • Wykup mieszkania zakładowego lub komunalnego,

 • Zakup domku letniskowego.

 

Kredyt mieszkaniowy może zaciągnąć obywatel Polski, będący osobą fizyczną, mieszkający w kraju i mający nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. Musi mieć też stałe dochody, które mogą pochodzić z:

 • Tytułu wykonywania pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie,

 • Tytułu renty lub emerytury,

 • Prowadzonej działalności gospodarczej,

 • Innego udokumentowanego źródła, np. w związku z wynajmowaniem lokali mieszkalnych lub wykonywania tzw. wolnego zawodu.

Słowem, dla banku kredytobiorcą w kredycie mieszkaniowym może być osoba fizyczna, która posiada zdolność kredytową, czyli będzie miała środki, pozwalające jej na spłatę kolejnych rat kredytu. Każdorazowo przy badaniu zdolności kredytowej wnioskodawcy o kredyt mieszkaniowy, brane są pod uwagę jego udokumentowane dochody oraz zobowiązania finansowe. To od wysokości zdolności kredytowej jest uzależniona ostateczna wysokość kredytu mieszkaniowego, jaki może przyznać bank.

W chwili obecnej kredytobiorca musi dysponować co najmniej 20% wkładem własnym na mieszkanie, co oznacza, że kredyt mieszkaniowy udzielany jest na 80% wartości planowanego zakupu nieruchomości. Są banki, które skłonne będą udzielić nam kredytu nawet na 100% wartości inwestycji, ale wówczas brakujący wkład własny należy ubezpieczyć, tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu. Ubezpieczenie to podwyższa koszty zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego.

Otrzymanie kredytu mieszkaniowego poprzedzone musi być złożeniem do banku poprawnie wypełnionego wniosku kredytowego oraz wszelkich wymaganych dokumentów. Następnie, analitycy bankowi dokonują weryfikacji wiarygodności wnioskodawcy i na jej podstawie wydają decyzję kredytową – pozytywną bądź negatywną.

 

Dokumenty do kredytu mieszkaniowego

 

Wraz z wnioskiem kredytowym przyszły kredytobiorca ma obowiązek złożyć do banku dokumenty osobowe, potwierdzające jego tożsamość, dotyczące osiąganych dochodów, dokumenty odnoszące się do innych zobowiązań finansowych oraz dokumenty nieruchomości.

 

Dokumenty osobowe

 

Wśród dokumentów potwierdzających tożsamość kredytobiorcy wymienia się:

 • Dowód osobisty wraz z drugim dokumentem tożsamości ze zdjęciem, np. prawo jazdy, paszportem lub legitymacją ubezpieczeniową,

 • Jeśli kredytobiorca ma rozdzielczość majątkową z małżonkiem do banku musi dostarczyć akt notarialny stwierdzający rozdzielczość majątkową,

 • W przypadku rozwodu lub sądowej separacji małżonków, należy złożyć do banku prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające taki stan rzeczy,

 • W przypadku kredytu „Rodzina na Swoim” – odpis aktu małżeństwa, bądź dokumenty stwierdzające, że wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą dziecko, tj. dokumenty rozwodowe, deklaracje z wyszczególnieniem pobierania świadczenia na dziecko.

 

Dokumenty dochodowe

 

Wśród tych dokumentów wymienia się zaświadczenia, potwierdzające źródła dochodu kredytobiorcy oraz ich wysokość. W przypadku zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, będą to:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę oraz o wysokości uzyskiwanego przez kredytobiorcę dochodu,

 • Wyciąg z konta osobistego, na które wpływa wynagrodzenie za pracę, za ostatnie 3 miesiące,

 • Wyciągi z kart kredytowych i innych kont osobistych,

 • Świadectwa pracy,

 • Roczne zeznanie podatkowe.

 

W przypadku, gdy kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu uzyskuje dochody, do banku składa on zwykle:

 • Decyzje o nadaniu numeru REGON,

 • Decyzje o nadaniu numeru NIP,

 • Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami,

 • Deklaracje PIT za ubiegły rok,

 • Wyciąg z konta firmowego,

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź dokumenty stwierdzające fakt jej prowadzenia,

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, bądź oświadczenie o wysokości dochodów w roku bieżącym oraz ewidencję przychodów pokazującą uzyskane w roku bieżącym przychody lub też aktualna decyzja US określająca wysokość podatku w formie karty podatkowej.

W sytuacji, gdy kredytobiorca uzyskuje dochody z umów o dziełu lub umów zlecenie bank wymaga złożenia do wniosku kredytowego takich dokumentów jak:

 • Kopia umów z 12 ostatnich miesięcy,

 • Rachunku do umów,

 • Deklarację podatkową PIT za ostatni rok,

 • Wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływało wynagrodzenie z umów.

Dokumenty dotyczące innych zobowiązań finansowych

Jeśli wnioskujący o kredyt mieszkaniowy posiada inne finansowe zobowiązania stałe, np. związane z innym kredytem, bank wymaga przedłożenia kopii umów, dowodów płatności rat kredytu, albo też zaświadczenia z banku o spłaceniu całego zobowiązania finansowego. Obejmuje to nie tylko kredyty i pożyczki, ale również limity odnawialne w rachunkach bieżących i karty kredytowe.

Dokumenty nieruchomościowe

Są to dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania, a zarazem zabezpieczenia kredytu. Nieco inne dokumenty wymagane są przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym, a inne na rynku wtórnym.

Przy rynku pierwotnym będą to:

 • Umowa przedwstępna zawarta z deweloperem,

 • Wypis z ewidencji gruntów dotyczący działki,

 • Odpis z księgi wieczystej gruntu, gdzie realizowana jest inwestycja,

 • Dokumenty dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej,

 • Pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania przez urząd właściwy względem danego miejsca, w przypadku gdy zakończono budowę,

 • Promesa z banku o bezobciążewniowym zwolnieniu z hipoteki,

 • Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę,

 • Skopiowane pełnomocnictwo osób reprezentujących dewelopera.

Przy nieruchomości z rynku wtórnego będą to:

 • Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości,

 • Odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

 • Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości przedstawiony przez zbywcę,

 • Zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami oraz o otrzymaniu przydziału lokalu mieszkalnego.