mieszkanie

Porady:

pomoc

Kredyt na budowę domu - krok po kroku

Banki udzielają kredytów hipotecznych na budowę domu i najczęściej są to kredyty tzw. budowlano-hipoteczne. W zdecydowany sposób takie kredyty różnią się od kredytów hipotecznych, których celem jest zakup mieszkania czy domu. Kredytobiorca ubiegający się o kredyt na budowę domu musi spełnić szereg wymagań bankowych, takich jak odpowiednia zdolność kredytowa i wkład własny, ale jednocześnie narzucone są na niego pewne obowiązki w trakcie wykorzystywania kolejnych transz kredytowych z banku. Kontakt pomiędzy kredytobiorcą a bankiem jest ścisły przez cały okres budowania domu.

 

Specyfikacja kredytu hipotecznego na budowę domu

 

Pierwszą cechą, która zdecydowanie wyróżnia kredyt budowlano-hipoteczny od innego rodzaju kredytów jest fakt, że najczęściej jest on wypłacany w transzach, w zależności od tego, jak postępuje budowa. Jeśli dom budowany jest przez firmę developerską, wówczas harmonogram wypłaty transz kredytowych jest ściśle uzależniony od planu działań opisanego w umowie z firmą budowlaną wykonującą dom, stanowiący przedmiot kredytu.

 

Kredyt na budowę domu można zaciągnąć łącznie na zakup działki i budowę. Jeśli jednak osoba kredytobiorcy posiada już działkę, może ona stanowić wkład własny kredytobiorcy. Wówczas o wiele łatwiej o otrzymanie kredytu bankowego. Banki na ogół obliczają wkład własny w stosunku do wartości nieruchomości, jaką ta będzie miała po zakończeniu prac budowlanych.

 

Trzeba powiedzieć, że kredyt budowlano-hipoteczny może być przeznaczony nie tylko na budowę domu, ale również budowę mieszkania, domku letniskowego, zakup działki budowlanej, na której budowany będzie dom, na nadbudowę, rozbudowę lub dokończenie budowy nieruchomości. Można nim sfinansować remonty, modernizację, przebudowę lub adaptację nieruchomości mieszkalnej.

 

Zabezpieczeniem dla tego rodzaju kredytów jest finansowana nieruchomość, choć może to być inna nieruchomość, wskazana przez kredytobiorcę, na której ustanawiana jest hipoteka.

 

Wymagane dokumenty do uzyskania kredytu na budowe domu

 

Trzeba powiedzieć, że proces ubiegania się o kredyt na budowę domu jest bardziej skomplikowany, niż przy zakupie mieszkania na kredyt bankowy. Jednocześnie oprocentowanie, marże i prowizje bankowe utrzymują się na podobnych poziomach. Klient chcący zbudować dom na kredyt musi przedstawić wiele istotnych dla banku dokumentów, które potwierdzają jego sytuację finansową oraz stan prawny nieruchomości.


Zdecydowana większość banków przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny na budowę domu wymaga od wnioskodawcy złożenia następujących dokumentów:

 • Zaświadczeń potwierdzających zdolność kredytową, tj. zaświadczenia od pracodawcy, umów zlecenie lub o dzieło wraz z rachunkami, wyciąg z konta bankowego, deklaracja PIT itp.,

 • Zaświadczenia potwierdzające status prawny nieruchomości, na przykład odpis z księgi wieczystej działki, na której chcemy budować dom, oraz akt notarialny zakupu działki,

 • Decyzję o pozwoleniu na budowę, uprawomocnioną,

 • Kosztorys budowy,

 • Dziennik budowy,

 • Wycenę,

 • Zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany,

 • Wypis z rejestru gruntów,

 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy,

 • Ewentualnie umowy z deweloperem, któremu zleca się budowę domu oraz dokumenty rejestrowe dewelopera, tj. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

 • Zatwierdzony projekt budowlany, kosztorys i umowy z podwykonawcami robót, jeśli dom budowany jest w tzw. systemie gospodarczym.

 

Warto podkreślić, że banki wymagają w pewien sposób udokumentowania przez kredytobiorcę ponoszonych wydatków w związku z budową domu. Należy więc zbierać faktury za materiały i wykonane prace. Niektóre banki wymagają przedstawienia faktur na 50% wartości kredytu, inne w ogóle nie mają takiego wymogu.


Kosztorys, będący jednym z dokumentów składanych w kredycie hipotecznym na budowę domu, może być sporządzony przez samego kredytobiorcę, choć nie wszystkie banki taki dokument uznają. Niektóre żądają, aby kosztorys został podpisany przez osobę, posiadającą uprawnienia w budownictwie lub przez rzeczoznawcę majątkowego.