mieszkanie

Porady:

pomoc

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu mieszkaniowego

Uzyskanie kredytu mieszkaniowego wiąże się z koniecznością złożenia w banku wraz z wnioskiem kredytowym wypełnionym w odpowiedni sposób, szeregu innych dokumentów. Formalności bankowe na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zawiłe, bowiem lista dokumentów, jakie należy dostarczyć, aby uzyskać kredyt hipoteczny, jest bardzo długa. W zależności od tego, na jaką nieruchomość staramy się o kredyt i z jakich źródeł uzyskujemy dochody, inne dokumenty przyjdzie nam złożyć.

 

Dane osobiste

 

W obrębie dokumentów osobistych, jakie należy przedstawić przy ubieganiu się w banku o kredyt hipotecznych, powinny być dwa dowody tożsamości ze zdjęciem. Może być to na przykład dowód osobisty i paszport, albo prawo jazdy. Bezwzględnie pierwszym dokumentem wymaganym przez bank musi być dowód osobisty. Jeśli wnioskodawcą jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, wówczas w miejsce dowodu przedstawia się kartę stałego pobytu z wpisanym numerem PESEL. Drugim dokumentem może być:

 • Paszport,
 • Prawo jazdy,
 • Legitymacja ubezpieczeniowa,
 • Legitymacja emeryta/rencisty.

W chwili obecnej zniesiono obowiązek poświadczenia przez kredytobiorcę uregulowanego stosunku do służby wojskowej, ponieważ nie jest ona już obligatoryjna dla każdego mężczyzny.

 

Jeśli ubiegamy się o kredyt z dopłatami w ramach programu „Rodzina na Swoim” przyjdzie nam jeszcze złożyć do banku potwierdzenie numeru NIP, akt małżeństwa, jeśli nas dotyczy, bądź zaświadczenie potwierdzające samotne wychowywanie dziecka, tj. wyrok rozwodowy oraz PIT z potwierdzeniem pobierania ulgi na dziecko.

 

Dokumenty związane z dochodem

 

Deklarowana przez wnioskodawcę o kredyt hipoteczny w wysokość dochodu musi zostać potwierdzona określonymi dokumentami.

 

Jeśli kredytobiorca jest zatrudniony na zasadzie umowy o pracę, musi przedstawić w banku:

 • Zaświadczenie otrzymane od pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto, z 3 lub 6 ostatnich miesięcy. Trzeba tu powiedzieć, że takie zaświadczenie ma określony, jednomiesięczny okres ważności, liczony od momentu jego wystawienia.

 • PIT-11 lub PIT-37,

 • Świadectwa pracy,

 • Oświadczenie od pracodawcy o braku przeciwwskazań do przedłużenia umowy o pracę na czas określony.

Bank przy udzielaniu kredytu hipotecznego może, choć nie musi, wymagać zatrudnienia na minimalny okres, np. 6 miesięcy. Jeśli więc pracujemy u danego pracodawcy przez krótszy okres czasu, np. 3 miesiące, nasza umowa o pracę, choćby była na czas nieokreślony, nie będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej.

 

Osoba uzyskująca dochody z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło czy innej umowy cywilno-prawnej musi przedstawić do banku przy kredycie hipotecznym następujące dokumenty:

 • Aktualną umowę współpracy, z której wynika podpisywanie poszczególnych umów. Dokument ten musi jednoznacznie potwierdzać kwotę uzyskiwanych z tego tytułu przychodów.

 • Wystawione rachunki, podpisane umowy lub inne dokumenty, stanowiące potwierdzenie uzyskiwanego dochodu, za okres ostatniego troku,

 • Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami, zakładając, że wnioskodawca ma obowiązek samodzielnego odprowadzania składek do ZUS lub na podatek dochodowy.

 

Najwięcej dokumentów musi złożyć wnioskodawca, który prowadzi własną działalność gospodarczą. W tym przypadku na ogół banki wymagają przedstawienia takich dokumentów jak:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnością podatków i składkami na ubezpieczenie,

 • Decyzja o nadaniu numerów NIP i REGON,

 • Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,

 • Dokumenty, na podstawie których będzie możliwość ustalenia wysokości uzyskiwanego w ostatnich 12 miesiącach dochodu. Może to być na przykład kopia deklaracji podatkowej PIT-5 lub PIT-17.

 

Dokumenty bankowe

 

Oprócz dokumentów i zaświadczeń potwierdzających tożsamość wnioskodawcy i wysokość osiąganych przez niego dochodów, na ogół banki wymagają przedstawienia również wyciągów z banków z rachunku osobistego lub firmowego. Stanowią one potwierdzenie wpływania na konto określonej wysokości pensji lub przychodów z działalności gospodarczej. Dodatkowo, posiadacze kart kredytowych muszą dostarczyć do banku wyciągi z tych kart z ostatnich 3 lub 6 miesięcy.

 

Dokumenty związane z nieruchomością

 

Banki wymagają dostarczenia łącznie z wnioskiem o kredyt hipoteczny nieco innych dokumentów, jeśli kupujemy nieruchomość na rynku wtórnym lub na rynku pierwotnym. Zupełnie inny zestaw zaświadczeń bank będzie wymagał od klientów starających się o kredyt na budowę domu.

 

Jeśli zamierzamy sfinansować kredytem hipotecznym zakup nieruchomości z rynku wtórnego, przyjdzie nam złożyć w banku następujące dokumenty:

 • Umowę przedwstępną sprzedaży – w formie umowy cywilno-prawnej lub w formie aktu notarialnego,

 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zalegania dotychczasowego właściciela nieruchomości z opłatami za czynsz itp.,

 • Oświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o księdze wieczystej, jaka jest prowadzona dla danego budynku, w którym znajduje się kupowane przez kredytobiorcę mieszkanie,

 • Potwierdzenie tego, że osoba sprzedająca nieruchomość posiada do niej prawo własności.

 • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości,

 • Wycena bankowa nieruchomości lub operat szacunkowy.

 

Przy kupowaniu nieruchomości z rynku pierwotnego będą potrzebne nieco inne dokumenty:

 • Umowa przedwstępna zawarta z deweloperem,

 • Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego,

 • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości,

 • Wypis z ewidencji gruntów,

 • Wypis z KRS dewelopera,

 • Potwierdzenie nadania NIP oraz REGON,

 • Oświadczenie dewelopera,

 • Decyzja o pozwoleniu na budowę, z klauzulą ostateczności.

 

Podstawowym dokumentem, jaki musi złożyć każdy wnioskujący o kredyt hipoteczny, bez względu na jego typ i cel, jest wniosek kredytowy, sporządzony na drukach bankowych. Warto podkreślić, że w zasadzie każdy bank ma nieco inne druki wniosków kredytowych.