mieszkanie

Porady:

pomoc

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania lub domu

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest zawierana pomiędzy kupującym, a sprzedającym nieruchomość, przed zawarciem umowy ostatecznej. Należy wiedzieć, jakie elementy taka umowa powinna zawierać oraz na jakie jej punkty zwrócić szczególną uwagę. Przede wszystkim, taka umowa powinna zawierać najważniejsze postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli wspominanej już umowy ostatecznej.

 

Podstawowe postanowienia umowy przedwstępnej

 

W umowie przedwstępnej sprzedaży mieszkania lub domu koniecznie muszą znaleźć się postanowienia co do jej zawarcia i wykonania. Wskazać należy takie elementy, które na wypadek sporu zaistniałego pomiędzy kupującym a sprzedającym, bezwzględnie pozwolą na określenie treści umowy przyrzeczonej.

 

Każda umowa przedwstępna musi wyróżniać następujące elementy:

 • Przedmiot sprzedaży, czyli nieruchomość wraz z wyraźnym jej oznaczeniem – może to nastąpić poprzez podanie numeru księgi wieczystej i sądu, który prowadzi tą księgę. Dane zawarte w Księdze Wieczystej nieruchomości są wystarczająco szczegółowe. Określają one położenie nieruchomości. W umowie przedwstępnej dla pewności można wskazać adres sprzedawanej nieruchomości oraz fakt jej zabudowania budynkami, bądź nie.

 • Cenę sprzedawanej nieruchomości.

 

Umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości można zawrzeć w formach:

 • Ustnej – forma ta niesie za sobą niebezpieczeństwo tego, że w razie sporu trudno na ogół jest udowodnić, że umowa przedwstępna rzeczywiście została zawarta i jakie były jej poszczególne postanowienia.

 • Pisemnej zwykłej,

 • Pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,

 • Pisemnej z datą pewną,

 • Aktu notarialnego – forma ta zalecana jest przy sprzedaży nieruchomości.

Warto podkreślić, że ważne jest wyznaczenie w umowie przedwstępnej terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Mianowicie, jeśli w ciągu roku od momentu podpisania umowy przedwstępnej nie zostanie wyznaczony termin zawarcia umowy ostatecznej, wówczas strony nie mogą dochodzić jej zawarcia. Żądanie takie będzie nieskuteczne. Z kolei, wyznaczenie terminu sprawi, że strony umowy będą mogły żądać zawarcia umowy przyrzeczonej.

Pozostałe elementy umowy przedwstępnej

W umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości na ogół znajdziemy ponadto, co zostało wymienione powyżej, następujące elementy, które nie są jednak konieczne:

 • Oświadczenie sprzedającego nieruchomości o jego wyłącznym prawie do nieruchomości,

 • Oświadczenie sprzedającego nieruchomość, że jest ona wolna od wszelkich obciążeń, m.in. o tym, że nie jest na niej ustanowiona hipoteka.

 • Zobowiązanie sprzedającego nieruchomość do spłaty hipoteki, jeśli jest ona ustanowiona na nieruchomości, i wykreślenia jej z księgi wieczystej w określonym terminie, przed zawarciem umowy przyrzeczonej.

 • Określenie kwestii ponoszenia kosztów zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży.