mieszkanie

Porady:

pomoc

Kiedy uprawomocnia się wpis do Księgi Wieczystej?

Wpis hipoteki do Księgi Wieczystej nieruchomości jest dokonywany na ogół przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Hipoteka ustanowiona na mieszkaniu, budynku lub zupełnie innej nieruchomości, jest najlepszym, najpewniejszym zabezpieczeniem spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Wpisu do Księgi Wieczystej dokonuje się w odpowiednim wydziale sądu rejonowego. Niestety, ale wpis ten nigdy nie jest dokonywany „od ręki”, ale musi przejść odpowiednią drogę prawną. Najpierw należy złożyć wniosek do sądu o wpis do Księgi Wieczystej określonej nieruchomości, której jesteśmy właścicielem.

 

Czas na uprawomocnienie się wpisu

 

Wedle przepisów obowiązującego prawa, wpis dokonany w Księdze Wieczystej nieruchomości uprawomocnia się w terminie maksymalnie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez Referendarza Sądowego, bądź w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia, w przypadku, gdy wpisów dokonuje Sędzia Sądu Rejonowego.

 

Warto podkreślić fakt, że uprawomocnienie następuje niejako z datą wsteczną, zakładając, że nie wystąpi apelacja żadnej ze stron. Liczy się więc dzień wpływu wniosku o wpis do Księgi Wieczystej. Świadczy o tym art. 29 ustawy o Księgach Wieczystych:

 

„Art. 29. Wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu - od chwili wszczęcia tego postępowania.

 

Przepisy określają ponadto, że uprawomocnienie się wpisu do Księgi Wieczystej ma miejsce wtedy, gdy żadna ze stron nie ma już możliwości złożenia odwołania. Termin ten jest wskazany w zawiadomieniu o wpisie.