mieszkanie

Porady:

pomoc

Rodzina na Swoim - dopłaty rządowe dla młodych małżeństw

Rządowy program kredytów preferencyjnych „Rodzina na Swoim” funkcjonuje już od 5 lat. Kredyty w ramach programu są oferowane na podstawie Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. nr 183 z dn. 11 października 2006 r., poz. 1354 z późn. zm.). Program polega na tym, że część należnych bankowi odsetek od kredytu hipotecznego, w okresie maksymalnie 8 pierwszych lat spłaty, pokrywana jest z budżetu państwa. Warto podkreślić, że wszystkie dopłaty są realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Beneficjenci programu

 

W pierwotnej swej wersji, która obowiązuje do dnia dzisiejszego, adresatami programu rządowych kredytów „Rodzina na Swoim” były przede wszystkim młode małżeństwa – z dziećmi i bezdzietne, ale nie tylko one mogły skorzystać z dopłat do kredytów hipotecznych. Beneficjentami programu były również osoby samotnie wychowujące dzieci bez względu na wiek, na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny oraz wychowujące dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, które uczyły się w szkołach, lub w zakładach kształcenia nauczycieli bądź kolegiach pracowników służb społecznych.

 

Każdy wnioskodawca o kredyt w ramach programu „Rodzina na Swoim” musiał posiadać zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty pełnych rat kredytu, bez pomniejszenia ich o rządowe dopłaty. Co więcej, kredyt w tym modelu mógł zostać przyznany kredytobiorcy, jeśli osoba ta nie była w przeszłości lub w chwili zaciągania kredytu, stroną innej umowy mieszkaniowego kredytu preferencyjnego.

 

Program wprowadzał pewne wyjątki w zakresie beneficjentów. Otóż, jeśli docelowy kredytobiorca nie charakteryzował się wymaganą zdolnością kredytową, wówczas do umowy o kredyt preferencyjny mogły przystąpić inne osoby – spokrewnione lub spowinowacone z docelowym kredytobiorcą, np. rodzeństwo, rodzice, teściowie czy krewni.

 Docelowy kredytobiorca w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego w programie „Rodzina na Swoim” nie mógł być w właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego bądź też lokalu mieszkalnego. Nie mogło mu przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Osoba taka nie mogła być też najemcą lokalu mieszkalnego.

Każdy beneficjent programu zaciągający kredyt na preferencyjnych warunkach w momencie podpisywania umowy kredytu był zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o spełnianiu przez siebie wszystkich warunków wymienionych w regulaminie programu.  

Jeśli kredytobiorca byłby najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługiwałoby mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, to pod paroma warunkami i tak mógłby zawrzeć umowę o kredyt preferencyjny. Musiałby tylko złożyć pisemne zobowiązanie do wypowiedzenia członkowstwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się prawa do lokalu mieszkalnego. Podobne oświadczenie musiałby złożyć najemca lokalu mieszkalnego. W tym wypadku dotyczyłoby ono rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego.

Banki udzielające kredytów „Rodzina na Swoim”

O ile Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rejestr docelowych kredytobiorców, którzy są lub byli stroną umowy kredytu preferencyjnego, o tyle nie udziela on kredytów z dopłatami ramach programu „Rodzina na swoim”. Taki kredyt można uzyskać w upoważnionych ku temu bankach albo w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo - Kredytowych.

W chwili obecnej preferencyjne kredyty z dopłatami w ramach programu „Rodzina na Swoim” udzielają następujące banki:

 • Alior Bank,

 • Pekao S.A.

 • Bank BPH,

 • Noble Bank,

 • Eurobank,

 • BZ WBK,

 • MultiBank,

 • Millenium Bank,

 • Deutsche Bank,

 • Fortis Bank,

 • Lukas Bank,

 • PKO BP,

 • SKOK,

 • Bank Pocztowy,

 • Bank Polska Kasa Opieki,

 • Allianz Bank Polska,

 • BGŻ,

 • Gospodarczy Bank Wielkopolski,

 • Mazowiecki Bank Regionalny,

 • Getin Bank,

 • Bank Handlowy w Warszawie,

 • BPS S.A.

Specyfikacja kredytu „Rodzina na Swoim”

Kredyt mieszkaniowy w ramach programu „Rodzina na Swoim” udzielany jest wyłącznie w walucie rodzimej, na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny położony na terytorium Polski. Maksymalny okres udzielania dopłat ze Skarbu Państwa wynosi osiem lat. Dopłata do rat kredytu stanowi równowartość 50% odsetek należnych bankowi. Dodatkowo, w programie „Rodzina na Swoim” zawarto ograniczenie mówiące o maksymalnej powierzchni użytkowej kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Otóż, w przypadku mieszkania jego powierzchnia nie może przekraczać 75 metrów kwadratowych, a w przypadku domu – 140 metrów kwadratowych. W umowie kredytowej spłata kredytu mieszkaniowego nie może być indeksowana do zmiany kursów walut, a wysokość kredytu może być wyłącznie powiększona o jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje, wiążące się z jego udzieleniem. Program preferencyjnych kredytów z dopłatami rządowymi zakłada możliwą karencję w spłacie kredytu, która nie będzie przekraczała 6 miesięcy. Spłata kredytu może odbywać się w równych ratach kapitałowych lub równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

Przeznaczenie kredytu

Generalnie, preferencyjny kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na zakup mieszkania lub domu, na budowę domu, na zakup wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, albo na pokrycie kosztów nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego. Ważne jest to, że cena zakupu lokalu mieszkalnego lub ewentualnie domu jednorodzinnego nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki te ogłaszane są co roku dla każdego województwa.

 Zmiany w programie „Rodzina na Swoim”

 

W 2011 roku w programie mieszkaniowych kredytów preferencyjnych z rządowymi dopłatami, wprowadzono wiele zmian. Program został ograniczony do kupowania mieszkań wyłącznie z rynku pierwotnego lub budowę domów jednorodzinnych. Rząd zdecydował się na zmniejszenie limitu cen za metr kwadratowy, który dotychczas wynosił 1,4 wskaźnika wartości odtworzeniowej, a ma wynosić już tylko 1,1 tego wskaźnika. Zostaną zlikwidowane limity dla poszczególnych gmin. Grupa beneficjentów programu została zmniejszona do osób do 35 roku życia. Program „Rodzina na Swoim” ma potrwać do końca 2012 roku.