mieszkanie

Porady:

pomoc

Zabezpieczenia kredytów hipotecznych stosowane przez banki

Przy kredycie hipotecznym podstawowym zabezpieczeniem dla banku jest oczywiście sama hipoteka. Wpisywana jest ona w dziale czwartym księgi wieczystej. Warto jednak podkreślić, że nie tylko za pośrednictwem hipoteki bank zabezpiecza ryzyko spłaty kredytu mieszkaniowego przez kredytobiorcę. Oprócz tego istnieją inne, najczęściej również obowiązkowe zabezpieczenia, do których zalicza się weksel, a także cesje praw z polis ubezpieczeniowych: ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia pomostowego czy też ubezpieczenia brakującego wkładu.

 

Czym jest hipoteka?

 

Wiele mówi się o hipotece w kontekście kredytów hipotecznych, ale warto wiedzieć, czym ona właściwie jest. W świetle przepisów prawa, hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, dającym wierzycielowi, w tym przypadku bankowi, zabezpieczenie na nieruchomości. Co więcej, są sytuacje w których hipoteka powstaje pomimo braku wierzytelności, ale pozostaje ona w ścisłym związku z tą wierzytelnością, którą zabezpiecza, przykładowo z bankowym kredytem hipotecznym. Hipoteka powstaje poprzez wpis do czwartego działu księgo wieczystej danej nieruchomości. Wygaśnięcie hipoteki następuje w momencie wygaśnięcia wierzytelności, słowem – po spłaceniu bankowi całości kredytu wraz z odsetkami.


Najczęściej to właśnie hipoteka stanowi podstawowe zabezpieczenie dla banku w przypadku zaciągania przez kredytobiorcę kredytu hipotecznego. Hipoteką można obciążyć nie tylko prawo własności nieruchomości, ale też i inne prawa w tym:

  • Prawo spółdzielcze do lokalu,

  • Prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości,

  • Prawo do domu jednorodzinnego, znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej.


Dzięki hipotece bank ma prawo do dochodzenia swoich wierzytelności z nieruchomości, na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacał rat kredytu. Może tego dokonać bez względu na fakt, czy nieruchomość stała się własnością. Ma na dodatek pierwszeństwo do zaspokojenia swoich potrzeb przed wierzycielami dłużnika. W praktyce, bank może dysponować wedle swojej woli nieruchomością, na której ustanowiono hipotekę, ale nie może z niej korzystać.

Ustanawiana jest zwykle albo hipoteka zwykła, albo hipoteka kaucyjna.

Różnice pomiędzy hipoteką zwykłą a kaucyjną.

Cecha

Hipoteka zwykła

Hipoteka kaucyjna

Wysokość zobowiązania

Dokładnie wyliczona, obejmująca kwotę kredytu i odsetki wraz z kosztami egzekucji

Górna granica kwoty zobowiązania

Typ kredytu

Kredyt złotowy

Kredyt złotowy i denominowany w walucie obcej

Okres ustanowienia

W umowie kredytu hipotecznego

Kiedy niemożliwe jest dokładnie określenie wartości hipoteki


Weksel

To drugie, najczęściej obowiązkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jest również gwarancją dla banku, że kredytobiorca wywiąże się ze swojego zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego.

Ogólnie rzecz ujmując, weksel jest papierem wartościowym, w którym wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia kwoty wskazanej w wekslu, w ściśle określonym terminie. W przypadku weksla in blanco w kredycie hipotecznym wystawcą jest oczywiście kredytobiorca, który musi się podpisać na wekslu, aby był on ważny. Inne elementy, chociażby termin, czy miejsce wystawienia nie są konieczne. Cała treść weksla jest uzupełniana deklaracją wekslową, zawierającą warunki wskazujące na moment uzupełnienia weksla, określenie kwoty weksla, jego rodzaju i terminu płatności.