mieszkanie

Porady:

pomoc

Zaległości w BIK i BIG a kredyt mieszkaniowy

Kredytobiorca ubiegający się o kredyt w banku musi liczyć się dziś z tym, że jego historia kredytowa zostanie dokładnie zbadana przez bank. Do tego celu analitycy wykorzystują dane istniejące w Biurze Informacji Kredytowej, czyli w skrócie w BIK-u.

 

Czym jest BIK?

 

Najprościej rzecz ujmując, jest to Biuro Informacji Kredytowej, czyli instytucja powołana do życia przez banki i Związek Banków Polskich w 1997 roku, na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Zadaniem BIK-u jest gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie informacji dotyczących aktualnych, bieżących zobowiązań oraz historii kredytowej wszystkich klientów banków, jak i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Dane, którymi dysponuje BIK dotyczą zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Do Biura Informacji Kredytowej informacje o sytuacji finansowej kredytobiorców i pożyczkobiorców trafiają w momencie, gdy składają oni wniosek o udzielenie kredytu lub pożyczki w banku bądź w SKOK-ach na terenie całego kraju. Aktualizacja danych bankowych i Kas Oszczędnościowo-Rozliczeniowych następuje na bieżąco, co najmniej raz w miesiącu, dopóki trwa okres kredytowania klienta. Błędnym jest twierdzenie, że Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i przetwarza wyłącznie dane o nierzetelnych kredytobiorcach. Nie jest to bowiem tzw. czarna lista dłużników, ale instytucja, która ma na celu stworzenie i prowadzenie zinformatyzowanego systemu, będącego podstawą do analizy wiarygodności klientów wnioskujących o kredyt lub pożyczkę.

 

Informacje BIK-u

 

BIK gromadzi takie informacje jak:

  • Dane osobowe klientów i podmiotów gospodarczych wnioskujących o kredyt lub pożyczkę w banku lub w SKOK-u,

  • Informacje dotyczące wszelkich zobowiązań klientów wobec banków lub SKOK-ów, m.in. są to dane takie jak: data powstania zobowiązania, jego rodzaj, waluta zobowiązania, okres spłaty i terminowość spłaty,

  • Informacje na temat zadłużenia klientów.

 

Wszelkie dane znajdujące się w Biurze Informacji Kredytowej obejmują swoim zasięgiem wszystkie rachunki kredytowe prowadzone przez banki lub SKOK-i, jak i rachunki kredytowe, które niegdyś były prowadzone. Mowa tu o wszystkich rachunkach, niezależnie od tego, czy spłata zobowiązania następowała terminowo czy też nie, bądź też czy kredyt w ogóle był spłacany.

Informacje dotyczące klientów spłacających kredyty terminowo są przechowywane i przetwarzane przez BIK od momentu powstania zobowiązania finansowego i przekazania tej informacji do BIK od banku lub SKOK-u, aż do chwili zakończenia zobowiązania. Zakładając, że klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również po zakończeniu płacenia rat kredytu, są one cały czas w BIK-u, który udostępnia je bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej klienta. Dane te są także niezbędne do dokładnej analizy ryzyka kredytowego dokonywanej przez banki. W rzeczywistości, pozytywna historia kredytowa BIK zwiększa szanse klienta na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej w przyszłości.

Warto dodać, że dane klientów są przetwarzane przez BIK nawet bez zgody kredytobiorców przez 5 lat po zakończeniu zobowiązania kredytowego, jeśli:

  • zobowiązanie nie zostało uregulowane w całości,

  • upłynęło kolejnych 30 dni od chwili wystosowania przez bank lub SKOK do klienta informacji o zamiarze przetwarzania danych osobowych klienta bez jego zgody,

  • w przypadku, gdy klient dopuścił się zwłoki wynoszącej więcej niż 60 dni.

Zgody klienta nie wymaga przetwarzanie danych osobowych przez 12 lat po zakończeniu zobowiązania, ale wyłącznie dla celów stosowanych w bankach metod statystycznych.

BIK a BIG

Biuro Informacji Kredytowej bywa mylone z Biurem Informacji Gospodarczej, ale są to dwie odrębne instytucje, mające inne zadania i kompetencje na rynku finansowym. BIG przyjmuje, gromadzi i udostępnia dane gospodarcze, które odnoszą się do wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. Regulacje działalności BIG znajdziemy w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Nie oznacza to jednak, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy tymi dwiema instytucjami. Otóż, BIK współpracuje na przykład z InfoMonitorem, które jest biurem informacji gospodarczej. Oferuje ono bezpośredni elektroniczny dostęp do baz danych na temat całego sektora bankowego. Ma ono także dostęp do informacji ze wszelkich gałęzi gospodarki narodowej.

BIG ma prawo do przechowywania i przetwarzania informacji na temat danej osoby do chwili, gdy jej wierzyciel poda do biura informację o całkowitym spłaceniu należności. Informacje trafiają do BIG-u od podmiotów wyszczególnionych w Ustawie. Dzieje się to w momencie, gdy dana osoba zaczyna zalegać z płatnościami zobowiązań wobec przedsiębiorstw na kwotę wyższą niż 200 zł. Jeśli mowa zaś o przedsiębiorcach, to informacje na ich temat mogą być zgłoszone do BIG-u jeśli zalegają z płatnościami na kwotę powyżej 500 zł, a od przesłania od wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty minął 60 – dniowy okres.

BIK a decyzje kredytowe w bankach

Jeśli klient ubiegający się o kredyt w banku ma pozytywną historię w BIK może być spokojny o analizę jego zdolności kredytowej i wydanie decyzji kredytowej. Regulowanie w sposób terminowy zobowiązań finansowych jest na ogół równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK-u. Klienci posiadający taką historię są bardziej wiarygodni dla baków i SKOK-ów. W takim przypadku klient może liczyć przy ubieganiu się o kredyt na obniżenie opłat i prowizji, lepsze warunki finansowe kredytu, a także skrócenie lub daleko idące uproszczenie procedur kredytowych.

Słowem, pozytywne informacje w BIK na temat klienta działają na jego korzyść i mogą być premiowane przez banki i SKOK-i w przyszłości. Z tego względu warto wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych przez BIK, zakładając, że zamierzamy w sposób terminowy regulować swoje zobowiązania finansowe wobec banku czy SKOK-ów.